Tự lập trình PHP, chọn FrameWord hay sử dụng CMS để phát triển website?

Việc lựa chọn phương pháp để phát triển một website có thể là một quyết [...]

Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

Trên cơ sở class Database đã xây dựng trong nội dung hướng dẫn gần đây, [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 13. Sửa lỗi và đưa hình ảnh trích dẫn vào trang hiển thị các bản tin

Hình ảnh trích dẫn giữ vai trò rất quan trọng trong website vì nó sẽ [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 12. Thuật toán phân trang trong PHP, ứng dụng vào phân trang Website

Phân trang (Paging hay Pagination) là việc phân trang các web ra thành nhiều trang con, vì dữ liệu hiển thị trên 1 trang có thể [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 11. Sửa lỗi, xây dựng bảo mật phần xử lý dữ liệu cho Website

Bảo mật website là một khái niệm khá trừu tượng. Mỗi website có một server riêng [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 10. Update, Delete dữ liệu bản tin chi tiết của Website

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện các công việc sửa đổi cập [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 9. Tích hợp CkEditor vào Website. Insert dữ liệu bản tin chi tiết

CKEditor là một trình soạn thảo văn bản HTML sẵn sàng cho sử dụng được thiết kế để [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 8. Insert, Update, Delete dữ liệu nhóm tin của Website

Trong bài học này chúng ta sẽ xây dựng các trang thêm mới (insert), sửa [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 7. Chuẩn bị cho việc xử lý dữ liệu, vấn đề bảo mật Website

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau đề cập đến vấn đề bảo mật [...]

PHP. XD Website tin tức-Bài 6. Xây dựng trang đăng nhập Website (login.php và logout.php)

Trong những bài trước, rất đơn giản chúng ta đã xây dựng hệ thống hiển [...]