Phân trang (Paging hay Pagination việc phân trang các web ra thành nhiều trang con, vì dữ liệu hiển thị trên 1 trang có thể rất lớn, trình duyệt web không thể hiển thị hết được hoặc sẽ  danh sách rất dài làm người dùng khó theo dõi. Chính vì vậy, việc phân trang sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng website.

Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện sử dụng thuật toán phân trang trong PHP từ đó ứng dụng vào việc phân trang trên website.