Học sinh tại Mỹ và các nước châu âu chọn ngôn ngữ lập trình nào?

Theo khảo sát của Stack Overflow năm 2022, các ngôn ngữ lập trình được học [...]

6 Comments

Khái niệm, mô tả thuật toán, độ phức tạp của thuật toán

Thuật toán là gì? Thuật toán là một tập hợp các hướng dẫn hoặc quy [...]

1 Comment

Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong PHP

Để thêm, sửa và xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (database) trong PHP, [...]

6 Comments

Sử dụng session để lưu trữ dữ liệu trong PHP

Trong các ứng dụng web, việc lưu trữ dữ liệu giữa các request và response [...]

1 Comment

Kiểm tra dữ liệu nhập vào (validation) trong PHP

Trong các ứng dụng web, việc kiểm tra dữ liệu nhập vào (validation) là rất [...]

Kết nối cơ sở dữ liệu và truy vấn dữ liệu với PHP

Trong PHP, để kết nối với cơ sở dữ liệu, ta sử dụng các hàm [...]

Nhập liệu từ form và xử lý dữ liệu với PHP

Trong PHP, để nhận dữ liệu từ một form được gửi đi từ trang web, [...]

Hàm và tham số truyền vào trong PHP

Trong PHP, hàm là một khối mã được định nghĩa một lần và có thể [...]

Các câu lệnh điều khiển trong PHP

Trong PHP, các câu lệnh điều khiển được sử dụng để kiểm soát luồng chương [...]

Các toán tử cơ bản trong PHP

Các toán tử cơ bản trong PHP bao gồm: Toán tử số học Toán tử [...]