Thuật toán tìm kiếm trong java

Trong Java, có nhiều thuật toán tìm kiếm khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu [...]

Học sinh tại Mỹ và các nước châu âu chọn ngôn ngữ lập trình nào?

Theo khảo sát của Stack Overflow năm 2022, các ngôn ngữ lập trình được học [...]

6 Comments

20 bài toán kinh điển về quy hoạch động

Dưới đây là danh sách 20 bài toán quy hoạch động kinh điển trong lập [...]

100 bài toán có thể áp dụng thuật toán quay lui trong lập trình

Thuật toán quay lui (backtracking algorithm) là một phương pháp mạnh mẽ trong lập trình [...]

Thuật toán đệ quy. 50 bài tập có thể ứng dụng thuật toán đệ quy trong lập trình

Thuật toán đệ quy là một phương pháp giải quyết vấn đề trong lập trình [...]

1 Comment

Số nguyên tố và các bài toán về các số đặc biệt trong lập trình

Số nguyên tố là một loại số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có [...]

50 bài toán lập trình về số nguyên tố

Số nguyên tố là một loại số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có [...]

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất trong java

Để tìm ước chung lớn nhất (GCD – Greatest Common Divisor) và bội chung nhỏ [...]

Số Armstrong trong Java

Số Armstrong (hay số Narcissistic) là một số tự nhiên mà tổng lập phương các [...]

Tính tổng các chữ số của một số nguyên dương cho trước trong Java

Để tính tổng các chữ số của một số nguyên dương cho trước trong Java, [...]