PHP. XD Website tin tức-Bài 8. Insert, Update, Delete dữ liệu nhóm tin của Website

78

Trong bài học này chúng ta sẽ xây dựng các trang thêm mới (insert), sửa đổi cập nhật (update) và xóa dữ liệu của nhóm tin hay các chuyên mục (categories) của website. Nội dung này người dùng ít dùng vì để thêm một chuyên mục chúng ta cần phải xác định các bài viết có nội dung có liên quan đến chuyên mục đó.