Các câu lệnh điều khiển trong PHP

PHP

Trong PHP, các câu lệnh điều khiển được sử dụng để kiểm soát luồng chương trình, tùy thuộc vào giá trị của biến hoặc điều kiện được đưa ra. Sau đây là một số câu lệnh điều khiển phổ biến trong PHP:

Câu lệnh if…else

được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào giá trị của biến hoặc điều kiện được đưa ra. Cú pháp:

if (điều kiện) {
  // nếu điều kiện đúng thì thực hiện đoạn code này
} else {
  // nếu điều kiện sai thì thực hiện đoạn code này
}

Câu lệnh switch…case

được sử dụng để kiểm tra giá trị của biến và thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào giá trị đó. Cú pháp:

switch (biến) {
  case giá trị 1:
    // nếu biến có giá trị bằng giá trị 1 thì thực hiện đoạn code này
    break;
  case giá trị 2:
    // nếu biến có giá trị bằng giá trị 2 thì thực hiện đoạn code này
    break;
  default:
    // nếu biến không có giá trị nào phù hợp thì thực hiện đoạn code này
    break;
}

Câu lệnh for

được sử dụng để lặp lại một đoạn code nhiều lần, trong đó số lần lặp lại được xác định trước. Cú pháp:

for (biểu thức khởi tạo; điều kiện; biểu thức cập nhật) {
  // thực hiện đoạn code này
}

Câu lệnh while

Được sử dụng để lặp lại một đoạn code cho đến khi điều kiện được đưa ra trở thành sai. Cú pháp:

while (điều kiện) {
  // thực hiện đoạn code này
}

Câu lệnh do…while

Tương tự như câu lệnh while, nhưng đoạn code được thực hiện trước khi kiểm tra điều kiện. Cú pháp:

do {
  // thực hiện đoạn code này
} while (điều kiện);

Câu lệnh foreach

Được sử dụng để lặp qua một mảng và thực hiện một đoạn code cho mỗi phần tử trong mảng đó. Cú pháp:

foreach (mảng as $giá_trị) {
  // thực hiện đ

Câu lệnh break

Được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp hoặc switch…case. Cú pháp: ‘break;’

Câu lệnh continue

Được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và tiếp tục với lần lặp tiếp theo. Cú pháp: ‘continue;’

Ví dụ về sử dụng các câu lệnh điều khiển trong PHP

<?php
$age = 25;

if ($age < 18) {
  echo "Bạn chưa đủ tuổi để xem nội dung này";
} else {
  echo "Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi";
}

for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
  echo "Lần lặp thứ " . ($i + 1) . "<br>";
}

$colors = array("đỏ", "xanh", "vàng");

foreach ($colors as $color) {
  echo $color . "<br>";
}
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *