Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong PHP

Ngôn ngữ lập trình PHP

Để thêm, sửa và xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (database) trong PHP, ta cần sử dụng các câu lệnh SQL phù hợp và sử dụng các hàm trong PHP để thực thi các câu lệnh đó.

Ví dụ, để thêm một bản ghi mới vào bảng users, ta có thể sử dụng câu lệnh SQL INSERT và hàm mysqli_query trong PHP như sau:

// Kết nối đến cơ sở dữ liệu
$conn = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die('Kết nối thất bại: ' . mysqli_connect_error());
}

// Thực thi câu lệnh INSERT
$sql = "INSERT INTO users (name, email, password) VALUES ('John Doe', 'john.doe@example.com', '123456')";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Thêm mới bản ghi thành công";
} else {
  echo "Lỗi: " . mysqli_error($conn);
}

// Đóng kết nối
mysqli_close($conn);

Tương tự, để sửa một bản ghi trong bảng users, ta có thể sử dụng câu lệnh SQL UPDATE và hàm mysqli_query như sau:

// Kết nối đến cơ sở dữ liệu
$conn = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die('Kết nối thất bại: ' . mysqli_connect_error());
}

// Thực thi câu lệnh UPDATE
$sql = "UPDATE users SET name='Jane Doe' WHERE id=1";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Sửa bản ghi thành công";
} else {
  echo "Lỗi: " . mysqli_error($conn);
}

// Đóng kết nối
mysqli_close($conn);

Cuối cùng, để xóa một bản ghi trong bảng users, ta có thể sử dụng câu lệnh SQL DELETE và hàm mysqli_query như sau:

// Kết nối đến cơ sở dữ liệu
$conn = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die('Kết nối thất bại: ' . mysqli_connect_error());
}

// Thực thi câu lệnh DELETE
$sql = "DELETE FROM users WHERE id=1";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Xóa bản ghi thành công";
} else {
  echo "Lỗi: " . mysqli_error($conn);
}

// Đóng kết nối
mysqli_close($conn);

Lưu ý rằng trước khi thực hiện các câu lệnh INSERT, UPDATE và DELETE, ta cần kiểm tra kết nối đến cơ sở dữ liệu để đảm bảo rằng kết nối đã được thiết lập thành công. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình thực thi câu lệnh SQL, ta nên sử dụng hàm mysqli_error để xác định lỗi và sửa chữa lại câu lệnh SQL hoặc cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu, ta nên sử dụng các biến liên quan đến dữ liệu đầu vào (như các biến POST hoặc GET) trong các câu lệnh SQL để tránh các cuộc tấn công như SQL injection. Ví dụ:

// Kết nối đến cơ sở dữ liệu
$conn = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');

// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
  die('Kết nối thất bại: ' . mysqli_connect_error());
}

// Lấy giá trị từ biến POST
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];

// Sử dụng câu lệnh INSERT với các tham số đã được sử dụng
$sql = "INSERT INTO users (name, email) VALUES ('$name', '$email')";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Thêm mới bản ghi thành công";
} else {
  echo "Lỗi: " . mysqli_error($conn);
}

// Đóng kết nối
mysqli_close($conn);

Trên đây là những kiến thức cơ bản về thêm, sửa, xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong PHP. Để nâng cao kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu trong PHP, bạn nên tìm hiểu thêm về các kỹ thuật kết nối và truy vấn dữ liệu, cũng như các thư viện và framework hỗ trợ cho việc quản lý cơ sở dữ liệu trong PHP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *