Các toán tử cơ bản trong PHP

PHP

Các toán tử cơ bản trong PHP bao gồm:

Toán tử số học

 • Toán tử cộng (+): thực hiện phép cộng hai giá trị. Ví dụ: $x + $y.
 • Toán tử trừ (-): thực hiện phép trừ hai giá trị. Ví dụ: $x – $y.
 • Toán tử nhân (*): thực hiện phép nhân hai giá trị. Ví dụ: $x * $y.
 • Toán tử chia (/): thực hiện phép chia hai giá trị. Ví dụ: $x / $y.
 • Toán tử chia lấy phần dư (%): trả về phần dư sau khi chia hai giá trị. Ví dụ: $x % $y.

Toán tử gán

 • Toán tử gán (=): gán giá trị của biểu thức bên phải cho biến bên trái. Ví dụ: $x = 10.
 • Các toán tử gán khác như toán tử cộng và gán (+=), toán tử trừ và gán (-=), toán tử nhân và gán (*=), toán tử chia và gán (/=), v.v.

Toán tử so sánh

 • Toán tử bằng (==): so sánh hai giá trị và trả về true nếu chúng bằng nhau, ngược lại trả về false. Ví dụ: $x == $y.
 • Toán tử khác (!=): so sánh hai giá trị và trả về true nếu chúng khác nhau, ngược lại trả về false. Ví dụ: $x != $y.
 • Toán tử lớn hơn (>): so sánh hai giá trị và trả về true nếu giá trị bên trái lớn hơn giá trị bên phải, ngược lại trả về false. Ví dụ: $x > $y.
 • Toán tử nhỏ hơn (<): so sánh hai giá trị và trả về true nếu giá trị bên trái nhỏ hơn giá trị bên phải, ngược lại trả về false. Ví dụ: $x < $y.
 • Toán tử lớn hơn hoặc bằng (>=): so sánh hai giá trị và trả về true nếu giá trị bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị bên phải, ngược lại trả về false. Ví dụ: $x >= $y.
 • Toán tử nhỏ hơn hoặc bằng (<=): so sánh hai giá trị và trả về true nếu giá trị bên trái nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bên phải, ngược lại trả về false.

Toán tử logic

 • Toán tử và (&& hoặc and): trả về true nếu cả hai biểu thức đều đúng, ngược lại trả về false. Ví dụ: $x && $y.
 • Toán tử hoặc (|| hoặc or): trả về true nếu ít nhất một trong hai biểu thức đúng, ngược lại trả về false. Ví dụ: $x || $y.
 • Toán tử phủ định (!): đảo ngược giá trị của một biểu thức. Ví dụ: !$x.

Toán tử chuỗi

 • Toán tử nối chuỗi (“.”): nối hai chuỗi lại với nhau. Ví dụ: $x . $y.

Toán tử điều kiện

 • Toán tử ba ngôi (?:): trả về một giá trị nếu biểu thức điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu biểu thức điều kiện sai. Ví dụ: $x > $y ? “X lớn hơn Y” : “X nhỏ hơn hoặc bằng Y”.

Toán tử tăng/giảm

 • Toán tử tăng (++) và giảm (–): tăng hoặc giảm giá trị của biến lên một đơn vị. Ví dụ: ++$x.

Trong PHP cũng có các toán tử khác như toán tử bit, toán tử điểm, v.v. Tùy vào nhu cầu sử dụng, người lập trình có thể sử dụng các toán tử này để thực hiện các phép tính và so sánh trong chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *