Nhập liệu từ form và xử lý dữ liệu với PHP

Lập trình PHP

Trong PHP, để nhận dữ liệu từ một form được gửi đi từ trang web, ta sử dụng phương thức $_POST hoặc $_GET. Biến $_POST được sử dụng để nhận dữ liệu gửi đi từ form thông qua phương thức POST, còn biến $_GET được sử dụng để nhận dữ liệu gửi đi từ form thông qua phương thức GET.

Ví dụ, để nhận giá trị của một trường dữ liệu có tên là name từ form, ta có thể sử dụng đoạn mã sau:

$name = $_POST['name'];
// Hoặc
$name = $_GET['name'];


Sau khi đã lấy được dữ liệu từ form, ta có thể xử lý dữ liệu đó bằng các thao tác phù hợp. Ví dụ, để kiểm tra xem một trường dữ liệu có giá trị hay không, ta có thể sử dụng hàm isset như sau:

if (isset($_POST['name'])) {
    $name = $_POST['name'];
} else {
    echo "Vui lòng nhập tên của bạn";
}

Trong ví dụ này, nếu trường name đã được điền giá trị, biến $name sẽ lưu trữ giá trị đó. Nếu không, sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu người dùng nhập tên.

Sau khi đã xử lý dữ liệu, ta có thể hiển thị kết quả bằng cách sử dụng các hàm xuất dữ liệu như echo hoặc print.

Ví dụ, để hiển thị thông tin người dùng đã nhập, ta có thể sử dụng đoạn mã sau:

echo "Chào mừng bạn, $name!";

Trong ví dụ này, nội dung được xuất ra trình duyệt sẽ là “Chào mừng bạn, [tên của người dùng đã nhập]!”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *