Hàm và tham số truyền vào trong PHP

PHP

Trong PHP, hàm là một khối mã được định nghĩa một lần và có thể được gọi nhiều lần từ các vị trí khác nhau trong chương trình. Hàm giúp chương trình dễ đọc và dễ bảo trì hơn bằng cách tách các chức năng riêng biệt của chương trình thành các đoạn mã nhỏ.

Cú pháp định nghĩa hàm trong PHP:

function ten_ham($tham_so_1, $tham_so_2, ...) {
  // Nội dung của hàm
}

Trong đó:

 • ten_ham: tên của hàm.
 • $tham_so_1, $tham_so_2, …: các tham số truyền vào cho hàm (có thể không có tham số).

Ví dụ về hàm tính tổng hai số:

function tinh_tong($a, $b) {
  $tong = $a + $b;
  return $tong;
}

Trong ví dụ này, hàm tinh_tong có hai tham số truyền vào là $a$b. Hàm này tính tổng của hai số và trả về kết quả.

Để gọi hàm trong PHP, ta sử dụng cú pháp:

ten_ham($tham_so_1, $tham_so_2, ...);

Trong đó:

 • ten_ham: tên của hàm cần gọi.
 • $tham_so_1, $tham_so_2, …: các tham số truyền vào cho hàm (nếu có).

Ví dụ về gọi hàm tính tổng hai số:

$a = 5;
$b = 3;
$tong = tinh_tong($a, $b);
echo "Tổng của $a và $b là $tong";

Tổng của 5 và 3 là 8

Trong PHP, ta cũng có thể sử dụng giá trị mặc định cho các tham số của hàm. Ví dụ:

function tinh_tong($a, $b = 0) {
  $tong = $a + $b;
  return $tong;
}

Trong ví dụ này, tham số thứ hai của hàm ($b) có giá trị mặc định là 0. Nếu không truyền giá trị cho $b khi gọi hàm, thì giá trị của $b sẽ là 0.

Ví dụ:

$a = 5;
$tong = tinh_tong($a);
echo "Tổng của $a và 0 là $tong";

Kết quả:

Tổng của 5 và 0 là 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *