Nếu bạn đang có một file Excel bạn nhập dữ liệu sai hàng thành cột hoặc ngược lại thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ xóa đi và nhập lại? Điều đó làm mất thời gian của bạn rất nhiều. Video này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cách chuyển cột thành dòng trong Excel.