Trong bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ thực hành làm việc với các câu lệnh if và công thức trong Excel. Đây là bài tập hết sức cơ bản, nó sẽ giúp bạn nâng cao trình độ Excel của mình lên thông qua các bài toán cụ thể.