Ý nghĩa của hệ thống câu lệnh trong Scratch

179
Lập trình Scratch

Hệ thống các câu lệnh trong Scratch bao gồm: Motion, Look, Sound, Event, Control, Sensing, Operator và Variable. Dưới đây lần lượt là ý nghĩa của hệ thống các câu lệnh trong Scratch: