Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PythonCâu lệnh điều kiện trong Python

Câu lệnh điều kiện trong Python

Trong Python các câu lệnh điều kiện bao gồm: if, if… else, if … elif … else. Các khối lệnh điều kiện cũng tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình khác như C, C++, Pascal, Java, PHP,… 

Cấu trúc câu lệnh điều kiện của Python:

# Cấu trúc lệnh if:
if điều kiện:
  #Khối lệnh thực hiện nếu điều kiện là đúng
# Cấu trúc if... else:
if điều kiện:
  #Khối lệnh thực hiện nếu điều kiện là đúng
else:
  #Khối lệnh thực hiện nếu điều kiện là sai
# Cấu trúc if ... elif ... else:
if điều kiện:
  #Khối lệnh thực hiện nếu điều kiện 1 là đúng
elif:
  #Khối lệnh thực hiện nếu điều kiện 2 là đúng
else:
  #Khối lệnh thực hiện nếu các điều kiện trên là sai

Ví dụ về giải phương trình bậc hai trong Python sử dụng câu lệnh điều kiện if … else lồng nhau:

import math
fin = open("PTBH.INP","r")
fout = open("PTBH.OUT","w")
line = fin.readline()
lt = line.split()
a, b, c = int(lt[0]), int(lt[1]), int(lt[2])
d = b**2 - 4*a*c
d = math.sqrt(d)
if d == 0:
  fout.write(str(round(float(-b/(2*a)))))
elif d < 0:
  fout.write("NONE")
else: 
  fout.write(str(round(float((-b-d)/(2*a)),1)) \
    + " " + str(round(float((-b+d)/(2*a)),1)))
fin.close()
fout.close()

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN