Xóa tất cả các phần tử chia hết cho k trong mảng a có n phần tử

Lập trình C++

Bài toán. Xóa tất cả các phần tử chia hết cho k trong mảng a có n phần tử. Đưa ra số phần tử còn lại và mảng a sau khi xóa. Ví dụ:

MODARR.INP

MODARR.OUT

6 2

3 6 5 4 7 2

3

3 5 7

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

void DelK(int a[],int &n, int k) {
  for (int i = k+1; i < n; i++) {
    a[i-1] = a[i];
  }
  n--;
}
void DelArr(int a[], int &n, int k) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if(a[i] % k == 0) {
      DelK(a, n, i);
    }
  }
}
int main() {
  freopen("MODARR.INP","r",stdin);
  freopen("MODARR.OUT","w",stdout);
  int n, k; int a[100];
  cin >> n >> k;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  DelArr(a,n,k);
  cout << n << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *