Chèn x vào vị trí k (k < n) trong mảng a có n phần tử

Lập trình C++

Bài toán. Chèn x vào phần tử thứ k của dãy số a có n phần tử. Đưa ra số phần tử và dãy số a sau khi chèn. Ví dụ:

INSERARR.INP

INSERARR.OUT

6 4 8

4 6 5 9 3 7

7

4 6 5 8 9 3 7

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

void InserArr(int a[],int &n, int k, int x) {
  n++;
  for (int i = n-1; i >= k-1; i--) {
    a[i+1] = a[i];
  }
  a[k-1] = x;
}
int main() {
  freopen("INSERTARR.INP","r",stdin);
  freopen("INSERTARR.OUT","w",stdout);
  int n, k, x; int a[100];
  cin >> n >> k >> x;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  InserArr(a,n,k,x);
  cout << n << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *