Xóa phần tử thứ k của mảng a có n phần tử

Lập trình C++

Bài toán. Xóa phần tử thứ k của mảng a có n phần tử. Đưa ra mảng a sau khi xóa. Ví dụ:

DELARR.INP

DELARR.OUT

6 4

5 7 3 4 6 9

5

5 7 3 6 9

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

void DelK(int a[],int &n, int k) {
  for (int i = k; i < n; i++) {
    a[i-1] = a[i];
  }
  n--;
}
int main() {
  freopen("DELARR.INP","r",stdin);
  freopen("DELARR.OUT","w",stdout);
  int n, k; int a[100];
  cin >> n >> k;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  DelK(a,n,k);
  cout << n << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *