Xóa các ký tự ở các vị trí đầu, cuối, giữa của xâu s

Lập trình C++

Bài toán. Cho xâu ký tự s, các số nguyên dương k và n. Yêu cầu:

– Xóa n ký tự của xâu s từ vị trí thứ k

– Xóa k vị trí đầu tiên

– Xóa n ký tự cuối cùng của xâu s.

Ví dụ:

DELS.INP

DELS.OUT

sfasecwbdgmxv

2 5

 

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
  freopen("DELS.INP","r",stdin);
  freopen("DELS.OUT","w",stdout);
  string s;
  int k, n;
  cin >> s;
  cin >> k >> n;
  s.erase(k, n);
  cout << s << endl;
  s.erase(0, k);
  cout << s << endl;
  s.erase(s.length()-n,n);
  cout << s;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *