Đếm và xóa một ký tự trong xâu

Lập trình C++

Bài toán. Cho xâu ký tự s. Đếm ký tự a và xóa ký tự này trong xâu s, hiển thị xâu s sau khi xóa ký tự a. Ví dụ:

COUTS.INP

COUTS.OUT

abaebcda

3

bebcd

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
  freopen("COUTS.INP","r",stdin);
  freopen("COUTS.OUT","w",stdout);
  string s;
  cin>>s;
  int dem = 0;
  for(int i=0; i<=s.length()-1; i++)
    if(s[i] == 'a') dem++;
  int i = 0;
  int k = 1;
  while(i <= s.length()-1) {
    if(s[i] == 'a') s.erase(i,1);
    else i++;
  }
  cout << dem << endl;
  for(int i=0; i<=s.length()-1; i++)
    cout<<s[i];
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *