Xóa toàn bộ các xâu ký tự s1 có trong xâu ký tự s2

Lập trình C++

Bài toán. Cho hai xâu ký tự s1 và s2. Xóa tất cả các ký tự của xâu s1 trong xâu s2. Ví dụ:

DELA.INP

DELA.OUT

ab

sfabsabcwbdgbab

sfscwbdgb

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
  freopen("DELA.INP","r",stdin);
  freopen("DELA.OUT","w",stdout);
  string s1, s2;
  cin >> s1 >> s2;
  while(s2.find(s1) >= 0) {
    int p = s2.find(s1);
    if(p >= 0)
      s2.erase(p,s1.length());
    else break;
  }
  cout<<s2;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *