Tương tác với API và dữ liệu bằng Ajax và jQuery

Hướng dẫn jQuery từ cơ bản đến nâng cao

jQuery cung cấp các phương thức Ajax để tương tác với API và dữ liệu từ server của bạn. Dưới đây là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng Ajax và jQuery để tương tác với API và dữ liệu từ server của bạn:

Gửi yêu cầu GET đến server và xử lý phản hồi:

// Gửi yêu cầu GET đến server
$.ajax({
 url: "https://api.example.com/data",
 type: "GET",
 success: function(data) {
  // Xử lý phản hồi từ server ở đây
  console.log(data);
 },
 error: function(error) {
  // Xử lý lỗi nếu có
  console.log(error);
 }
});

Gửi yêu cầu POST đến server và xử lý phản hồi:

// Gửi yêu cầu POST đến server
$.ajax({
 url: "https://api.example.com/data",
 type: "POST",
 data: { name: "John", email: "john@example.com" },
 success: function(data) {
  // Xử lý phản hồi từ server ở đây
  console.log(data);
 },
 error: function(error) {
  // Xử lý lỗi nếu có
  console.log(error);
 }
});

Sử dụng phương thức getJSON để lấy dữ liệu JSON từ server:

// Lấy dữ liệu JSON từ server
$.getJSON("https://api.example.com/data", function(data) {
 // Xử lý dữ liệu JSON ở đây
 console.log(data);
});

Sử dụng phương thức getScript để tải script từ server:

// Tải script từ server
$.getScript("https://example.com/myscript.js", function() {
 // Script đã được tải thành công
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *