Tạo trò chơi và ứng dụng đơn giản bằng jQuery

Hướng dẫn jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Để tạo trò chơi và ứng dụng đơn giản bằng jQuery, bạn có thể sử dụng các tính năng của thư viện này để tương tác với HTML, CSS và DOM. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng jQuery để tạo trò chơi và ứng dụng đơn giản:

Trò chơi bắn bóng

var score = 0;
var ballSpeed = 5;

$(document).ready(function() {
 // Xác định các biến DOM cho bóng và điểm số
 var $ball = $('#ball');
 var $score = $('#score');

 // Đặt vị trí ban đầu của bóng
 $ball.css({top: 100, left: 100});

 // Tạo một chu kỳ mới cho bóng di chuyển
 setInterval(function() {
  // Tính toán vị trí mới cho bóng
  var ballTop = parseInt($ball.css('top')) + ballSpeed;
  var ballLeft = parseInt($ball.css('left'));

  // Kiểm tra xem bóng có chạm đáy của trò chơi không
  if (ballTop > 480) {
   ballSpeed = -ballSpeed;
  }

  // Kiểm tra xem bóng có chạm cạnh trái hoặc phải không
  if (ballLeft < 0 || ballLeft > 480) {
   ballSpeed = -ballSpeed;
  }

  // Cập nhật vị trí mới của bóng
  $ball.css({top: ballTop, left: ballLeft});

  // Kiểm tra xem bóng có chạm với một đối tượng nào đó không
  if (checkCollision($ball, $('.target'))) {
   // Tăng điểm số
   score++;
   $score.text(score);

   // Di chuyển đối tượng mới
   var targetLeft = Math.floor(Math.random() * 450);
   $('.target').css({top: 0, left: targetLeft});
  }
 }, 50);
});

// Hàm kiểm tra va chạm giữa hai đối tượng
function checkCollision($obj1, $obj2) {
 var x1 = $obj1.offset().left;
 var y1 = $obj1.offset().top;
 var h1 = $obj1.outerHeight(true);
 var w1 = $obj1.outerWidth(true);
 var b1 = y1 + h1;
 var r1 = x1 + w1;

 var x2 = $obj2.offset().left;
 var y2 = $obj2.offset().top;
 var h2 = $obj2.outerHeight(true);
 var w2 = $obj2.outerWidth(true);
 var b2 = y2 + h2;
 var r2 = x2 + w2;

 if (b1 < y2 || y1 > b2 || r1 < x2 || x1 > r2) {
  return false;
 }

 return true;
}

Ứng dụng tính toán đơn giản:

$(document).ready(function() {
 // Xác định các biến DOM cho các phần tử trên trang web
var $number1 = $('#number1');
var $number2 = $('#number2');
var $result = $('#result');

// Thiết lập xử lý sự kiện khi nút Tính được nhấn
$('#calculate').click(function() {
// Lấy giá trị của hai số nhập vào
var number1 = parseInt($number1.val());
var number2 = parseInt($number2.val());
// Tính toán kết quả và hiển thị lên trang
var result = number1 + number2;
$result.text(result);
});
});

Trò chơi vòng quay may mắn:

var angle = 0;
var spinTime = 0;
var spinTotal = 0;

$(document).ready(function() {
 // Xác định các biến DOM cho vòng quay và nút Quay
 var $spinner = $('#spinner');
 var $spinButton = $('#spin-button');

 // Thiết lập xử lý sự kiện khi nút Quay được nhấn
 $spinButton.click(function() {
  // Ngăn người dùng nhấn nút nhiều lần trong khi vòng quay đang diễn ra
  if ($spinButton.hasClass('disabled')) {
   return;
  }

  // Bắt đầu vòng quay
  spinTime = 0;
  spinTotal = Math.floor(Math.random() * 360 + 3600);
  rotateWheel();
 });

 // Hàm di chuyển vòng quay
 function rotateWheel() {
  spinTime += 30;

  if (spinTime >= spinTotal) {
   stopRotateWheel();
   return;
  }

  angle += Math.max(0, Math.min(90, (spinTotal - spinTime) / 10 + Math.random() * 10 - 5));
  $spinner.css({transform: 'rotate(' + angle + 'deg)'});

  setTimeout(rotateWheel, 30);
 }

 // Hàm kết thúc vòng quay
 function stopRotateWheel() {
  $spinButton.addClass('disabled');
  setTimeout(function() {
   $spinButton.removeClass('disabled');
  }, 5000);
 }
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *