Tính tổng các chữ số của số nguyên lớn trong Python

Học lập trình

Để tính tổng các chữ số của một số nguyên lớn, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Chuyển số nguyên thành chuỗi ký tự để dễ dàng thao tác với từng chữ số.
  2. Duyệt qua từng chữ số trong chuỗi ký tự và cộng giá trị của từng chữ số lại với nhau.
  3. Cuối cùng, tổng của các chữ số chính là kết quả bạn cần tìm.

Code tham khảo:

# Nhập số nguyên lớn
number = int(input("Nhập số nguyên lớn: "))

# Chuyển số nguyên thành chuỗi ký tự
number_str = str(abs(number))  # Sử dụng abs để đảm bảo số âm cũng được xử lý

# Khởi tạo biến tổng
total = 0

# Duyệt qua từng chữ số và cộng vào tổng
for digit_char in number_str:
    digit = int(digit_char)
    total += digit

print("Tổng các chữ số của số nguyên lớn là:", total)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *