Tính tổng các chữ số của số nguyên lớn trong Python

Để tính tổng các chữ số của một số nguyên lớn, bạn có thể thực [...]

Xâu ký tự trong Python

Xâu ký tự trong Python là một loại dữ liệu dùng để lưu trữ và [...]

20 bài toán áp dụng thuật toán quay lui trong Python

Thuật toán quay lui là gì? Thuật toán quay lui là một kỹ thuật giải [...]

20 câu hỏi thường gặp về thuật toán sắp xếp trong Python

Dưới đây là 20 câu hỏi thường gặp về thuật toán sắp xếp trong Python [...]

Đảo ngược dãy số, xâu ký tự, số… trong Python

Trong Python, bạn có thể đảo ngược một dãy số bằng cách sử dụng slicing. [...]

Xóa phần tử thứ k của mảng a có n phần tử với Python

Để xóa phần tử thứ k của một mảng a có n phần tử, ta [...]

Thuật toán Fermat trong Python

Thuật toán Fermat, hay còn được gọi là thuật toán kiểm tra số nguyên tố [...]

Thuật toán Miller-Rabin trong Python

Thuật toán Miller-Rabin là một thuật toán xác định tính nguyên tố của một số [...]

Tìm số nguyên tố gần số nguyên N nhất trong Python

Để tìm số nguyên tố gần số nguyên N nhất và đưa ra kết quả [...]

Đếm số cặp (a, b) đôi một khác nhau để a + b = N trong Python

Bài toán: cho số tự nhiên N, tìm các cặp số (a, b) sao cho [...]