Tìm vị trí i (nếu có) chia dãy số thành 2 phần có tổng bằng nhau

Lập trình C++

Bài toán: Tìm các vị trí I (nếu có) chia dãy số thành 2 phần có tổng bằng nhau. Nếu không có thì ghi ra -1 

Ví dụ: n = 6; 1 3 4 2 7 3 i = 4 (giải thích: 1+3+4+2=7+3) 

Code tham khảo: 

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int a[100], s[100], n, i, p;
  freopen("BEAUTIFULL.INP","r",stdin);
  freopen("BEAUTIFULL.OUT","w",stdout);
  cin >> n;
  for (i=0; i<n; i++) cin >> a[i];
  s[0] = a[0];
  for (i=1; i<n; i++) s[i] = s[i-1] + a[i];
  p = 0;
  for (i=0; i < n; i++) {
    if (s[i] == s[n-1] / 2) {
      cout << i+1 << " ";
      p = 1;
    }
  }
  if (p == 0) cout << -1;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *