Tính tích các chữ số của một số nguyên có 3 chữ số

Lập trình C++

Bài toán: Nhập số nguyên dương N là số có 3 chữ số. Tìm tích các chữ số của N. Ví dụ:

TICH.INP

TICH.OUT

254

40

Video bài giảng:

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("TICH.INP","r",stdin);
  freopen("TICH.OUT","w",stdout);
  int a;
  cin >> a;
  int T = a % 10;
  a /= 10;
  T *= a % 10;
  T *= a / 10;
  cout << T;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *