Con trỏ trong C++

Lập trình C++

Con trỏ – Pointer là một biến mà trong đó giá trị của nó là địa chỉ của biến khác. Ví dụ như địa chỉ của vùng nhớ. Giống như các biến và hằng số, bạn phải khai báo con trỏ trước khi bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ bất kì địa chỉ của biến nào. Dạng tổng quát của việc khai báo con trỏ như sau:

Kiểu_dữ_liệu *tên_biến

Ở đây, kieu_du_lieu là kiểu dữ liệu cơ bản con trỏ, nó là kiểu hợp lệ trong ngôn ngữ C và ten_bien là tên giá trị của con trỏ. Phần ký tự * sử dụng trong khai báo con trỏ giống như việc bạn sử dụng cho phép nhân. Mặc dù vậy, trong khai báo này, ký tự * được thiết kế để sử dụng các biến của con trỏ. Dưới đây là một số cách khai báo hợp lệ của con trỏ:

int  *sv;  // tro toi mot gia tri nguyen
double *nv;  // tro toi mot gia tri double
float *luong;  // tro toi mot gia tri float
char  *ten   // tro toi mot ky tu

Kiểu dữ liệu thực sự của giá trị của tất cả các con trỏ, có thể là integer, float, character, hoặc kiểu khác, là giống như, một số long hexa biểu diễn một địa chỉ bộ nhớ. Điểm khác nhau duy nhất của các con trỏ của các kiểu dữ liệu khác nhau là kiểu dữ liệu của biến hoặc hằng số mà con trỏ chỉ tới.

Cách sử dụng con trỏ

a) chúng ta định nghĩa biến con trỏ, 

b) gán địa chỉ của biến đến một con trở và 

c) cuối cùng truy cập các giá trị biến địa chỉ trong biến con trỏ.

Điều này được thực hiện bởi toán tử * trả về giá trị các các biến chứa trong địa chỉ được xác định bởi toán tử này. Dưới đây là các sử dụng những phép toán trên:

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int bien1 = 15000; // khai bao bien.
  int *sv; // bien con tro sv
  sv = &bien1;// luu tru dia chi cua bien1 vao bien con tro sv
  cout << "Gia tri cua bien1 la: ";
  cout << bien1 << endl;
  // In dia chi duoc luu tru trong bien con tro sv
  cout << "Dia chi duoc luu tru trong bien con tro sv la: ";
  cout << sv << endl;
  // Truy cap gia tri co san tai dia chi cua bien con tro
  cout << "Gia tri cua *sv la: ";
  cout << *sv << endl;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *