Tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Nhập vào một số nguyên dương n. Hãy in ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n.

VD: Nhập n = 10. Kết quả in ra số 11.

Thuật toán:

– Gán i := n ;

– Thực hiện cho đến khi i là nguyên tố việc tăng i lên 1.

Program nguyenTo;
Var n,i:integer;
Function NT(n:integer):Boolean;
Var ok: Boolean;
   i: integer;
Begin
  ok:=true;
  for i:=2 to n-1 do
   if (n mod i)= 0 then ok:=ok and false;
   if n < 2 then NT:=false else NT:=ok;
End;
Begin
  Write('Nhap n: ');Readln(n);
  i:=n;
  Repeat i:=i+1;
  Until NT(i);
  Write('So nguyen to nho nhat lon hon ',n, 'la: ',i);
  Readln
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *