Trộn hai dãy số trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép trộn hai dãy số A và B cùng có số phần tử là k để được dãy số C theo yêu cầu sau:

A = a1, a2 … ak

B = b1, b2 … bk

Được C = a1, b1, a2, b2 … ak, bk.

Program Tron_day;
uses crt;
type kieu_mang = array[1..100] of integer;
var A, B, C: Kieu_mang;
  n,i,j: integer;
Procedure Nhap_Mang(Var X: Kieu_mang; n:byte);
var i:integer;
begin
  for i:=1 to n do
  begin
    write('M[',i,']=');readln(X[i]);
  end;
end;
Procedure In_Mang(X:kieu_mang; n:byte);
var i: byte;
begin
   for i:=1 to n do write(x[i],', ');
end;
{-----------}
begin
  clrscr;
  write('Nhap so phan tu cua day: ');read(n);
  Nhap_mang(A,n);
  Nhap_mang(B,n);
  i:=1;
  j:=1;
  while i<= n do
  begin
    C[j]:= A[i];
    C[j+1]:=B[i];
    j:=j+2;
    i:=i+1;
  end;
  in_mang(C,2*n);
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *