Phân tích số n thành thừa số nguyên tố với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (n<1000). Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố.

VD: Nhập vào n = 9 được  9 = 3.3

Thuật toán:

  Gán i := 2;

  Khi n > 1 thì lặp:

  Nếu n chia hết cho i thì in ra i và gán lại n:= n div i. Ngược lại tăng i lên 1.

Program Phan_tich;
var n,i: integer;
Begin
  Write('Nhap so can phan tich: ');Readln(n);
  i:=2;
  Write('Ket qua phan tich:');
  Write(n,'=');
  While n>1 do
  Begin
  if n mod i = 0 then Begin Write(i,'.'); n:= n div i End
  else i:=i+1;
  End;
  Readln
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *