Tìm số nguyên tố gần số nguyên N nhất trong Python

Để tìm số nguyên tố gần số nguyên N nhất và đưa ra kết quả nhỏ nhất nếu có nhiều kết quả, ta có thể sử dụng một vòng lặp để kiểm tra từng số nguyên lớn hơn hoặc bằng N cho đến khi tìm được số nguyên tố gần nhất.

Dưới đây là một đoạn mã Python minh họa để thực hiện việc này:

def is_prime(n):
  if n <= 1:
    return False
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

def find_closest_prime(N):
  if is_prime(N):
    return N

  closest_prime = N - 1
  while True:
    if is_prime(closest_prime):
      return closest_prime
    closest_prime -= 1

# Ví dụ sử dụng:
N = int(input("Nhập số nguyên N: "))
result = find_closest_prime(N)
print(f"Số nguyên tố gần {N} nhất là: {result}")

Đoạn mã trên sẽ yêu cầu người dùng nhập một số nguyên N. Sau đó, nó sẽ tìm số nguyên tố gần nhất lớn hơn hoặc bằng N và hiển thị kết quả.

Ví dụ, nếu bạn nhập N = 20, đoạn mã sẽ hiển thị kết quả: “Số nguyên tố gần 20 nhất là: 19”. Điều này có nghĩa là 19 là số nguyên tố gần nhất và nhỏ nhất so với số nguyên 20.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *