Phân tích thành thừa số nguyên tố trong Python

Học sinh học lập trình vui vẻ

Bài toán: Nhập số N nguyên dương. Hãy phân tích N thành các thừa số nguyên tố.

Để phân tích một số nguyên dương N thành các thừa số nguyên tố, ta có thể sử dụng phương pháp phân tích thành tích các số nguyên tố. Dưới đây là một đoạn mã Python minh họa để thực hiện việc này:

def prime_factors(N):
  factors = []
  i = 2
  while i * i <= N:
    if N % i:
      i += 1
    else:
      N //= i
      factors.append(i)
  if N > 1:
    factors.append(N)
  return factors

# Ví dụ sử dụng:
N = int(input("Nhập số nguyên dương N: "))
result = prime_factors(N)
print(f"Phân tích {N} thành các thừa số nguyên tố: {result}")

Đoạn mã trên sẽ yêu cầu người dùng nhập một số nguyên dương N. Sau đó, nó sẽ phân tích N thành các thừa số nguyên tố và hiển thị kết quả.

Ví dụ, nếu bạn nhập N = 36, đoạn mã sẽ hiển thị kết quả: “Phân tích 36 thành các thừa số nguyên tố: [2, 2, 3, 3]”. Điều này có nghĩa là 36 = 2 * 2 * 3 * 3 là phân tích thành tích của nó thành các thừa số nguyên tố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *