Tìm số nguyên a lớn nhất và b nhỏ nhất sao cho a < x < b (x là số thực)

37
Lập trình C++

Bài toán. Nhập số thực x. Tìm số nguyên a lớn nhất và b nhỏ nhất sao cho a < x < b. Ví dụ:

SOTHUC.INP

SOTHUC.OUT

3.14

3 4

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("SOTHUC.INP","r",stdin);
  freopen("SOTHUC.OUT","w",stdout);
  float a;
  cin >> a;
  cout << (int)a << " " << (int)a + 1;
  return 0;
}