Giải và biện luận phương trình bậc hai

Lập trình C++

Bài toán. Nhập a, b, c nguyên. Giải và biện luận phương trình ax2 + bx + c = 0. Ví dụ:

PTBH.INP

PTBH.OUT

1 -3 2

1 2

Code tham khảo:

#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main() {
  freopen("PTBH.INP","r",stdin);
  freopen("PTBH.OUT","w",stdout);
  int a, b, c, d;
  cin >> a >> b >> c;
  d = b*b - 4*a*c;
  if (d < 0) cout << "Vo nghiem";
  else if (d == 0) {
    double x = -b / (2*a);
    cout << x;
  }
  else {
    double x1 = (-b - sqrt(d))/(2*a);
    double x2 = (-b + sqrt(d))/(2*a);
    cout << x1 << " " << x2;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *