Tăng giảm hai số nguyên a và b theo điều kiện

Lập trình C++

Bài toán. Nhập 2 số nguyên dương a, b. Nếu a là số chẵn thì giảm a đi một nửa và tăng b gấp đôi. Ngược lại, nếu a là số lẻ thì tăng a một đơn vị và tăng b thêm một lượng là a. Ví dụ:

TANGGIAM.INP

TANGGIAM.OUT

4 5

2 10

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("TANGGIAM.INP","r",stdin);
  freopen("TANGGIAM.OUT","w",stdout);
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  if (a % 2 == 0) {
    a = a / 2;
    b = b * 2;
  }
  else {
    b += a;
    a += 1;
  }
  cout << a << " " << b;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *