Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình JavaTìm số đảo ngược của một số nguyên trong Java

Tìm số đảo ngược của một số nguyên trong Java

Dưới đây là code để tìm số đảo ngược của một số nguyên trong Java:

import java.util.Scanner;

public class ReverseNumber {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập số nguyên: ");
    int number = scanner.nextInt();
    int reversedNumber = 0;
    while (number != 0) {
      int digit = number % 10;
      reversedNumber = reversedNumber * 10 + digit;
      number /= 10;
    }
    System.out.println("Số đảo ngược của số " + number + " là: " + reversedNumber);
  }
}

Trong đó, chương trình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên, sau đó sử dụng vòng lặp để lấy từng chữ số của số đó và thêm vào số đảo ngược. Cuối cùng, chương trình in ra kết quả số đảo ngược.

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN