Tìm số đảo ngược của một số nguyên trong Java

Lập trình Java

Dưới đây là code để tìm số đảo ngược của một số nguyên trong Java:

import java.util.Scanner;

public class ReverseNumber {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập số nguyên: ");
    int number = scanner.nextInt();
    int reversedNumber = 0;
    while (number != 0) {
      int digit = number % 10;
      reversedNumber = reversedNumber * 10 + digit;
      number /= 10;
    }
    System.out.println("Số đảo ngược của số " + number + " là: " + reversedNumber);
  }
}

Trong đó, chương trình yêu cầu người dùng nhập một số nguyên, sau đó sử dụng vòng lặp để lấy từng chữ số của số đó và thêm vào số đảo ngược. Cuối cùng, chương trình in ra kết quả số đảo ngược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *