Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) của hai số nguyên trong Java

Lập trình Java

Để tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên, ta có thể sử dụng thuật toán Euclid, được mô tả như sau:

 • Ta lấy hai số nguyên a và b cần tìm USCLN.
 • Nếu bằng 0, kết quả trả về là a.
 • Nếu không, ta lấy số dư của a chia cho b và gán cho a.
 • Tiếp tục lặp lại bước 2 và 3 cho đến khi bằng 0.

Dưới đây là đoạn code Java thực hiện thuật toán Euclid để tìm USCLN của hai số nguyên:

public class USCLN {
  public static int timUSCLN(int a, int b) {
    if (b == 0) {
      return a;
    }
    return timUSCLN(b, a % b);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int a = 12, b = 18;
    int uscln = timUSCLN(a, b);
    System.out.println("USCLN cua " + a + " va " + b + " la: " + uscln);
  }
}

Ở đây, ta đặt giá trị của a và b là 12 và 18. Sau khi gọi hàm timUSCLN(a, b), giá trị trả về sẽ là USCLN của hai số này, được lưu vào biến uscln và in ra màn hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *