Tính tổng các chữ số trong một số nguyên trong java

Lập trình Java

Để tính tổng các chữ số trong một số nguyên trong Java, bạn có thể sử dụng vòng lặp while để lấy lần lượt các chữ số của số đó và cộng vào biến tổng. Sau đó, trả về giá trị của biến tổng.

Dưới đây là code cho bài toán tính tổng các chữ số trong một số nguyên trong Java:

public class SumOfDigits {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 1234;
    int sum = 0;

    // Lặp qua từng chữ số của số nguyên
    while (number != 0) {
      // Lấy chữ số cuối cùng
      int digit = number % 10;

      // Cộng vào tổng
      sum += digit;

      // Loại bỏ chữ số cuối cùng
      number /= 10;
    }

    System.out.println("Tổng các chữ số là: " + sum);
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta tính tổng các chữ số của số nguyên 1234. Chúng ta sử dụng vòng lặp while để lặp qua từng chữ số của số nguyên. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta lấy chữ số cuối cùng bằng cách lấy số dư của số nguyên khi chia cho 10. Sau đó, chúng ta cộng chữ số này vào tổng và loại bỏ chữ số cuối cùng bằng cách chia số nguyên cho 10. Cuối cùng, chúng ta in ra tổng của các chữ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *