Tìm chữ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một số nguyên trong java

Học sinh học lập trình vui vẻ

Để tìm chữ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một số nguyên trong Java, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

 1. Chuyển đổi số nguyên thành chuỗi
 2. Duyệt qua từng ký tự của chuỗi để tìm chữ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất
 3. Trả về kết quả tìm được

Dưới đây là ví dụ code để tìm chữ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một số nguyên:

public class Main {
  // Tìm chữ số lớn nhất trong một số nguyên
  public static int findMaxDigit(int n) {
    int maxDigit = Integer.MIN_VALUE;
    String numStr = Integer.toString(n);
    for (int i = 0; i < numStr.length(); i++) {
      char c = numStr.charAt(i);
      if (Character.isDigit(c)) {
        int digit = Character.getNumericValue(c);
        if (digit > maxDigit) {
          maxDigit = digit;
        }
      }
    }
    return maxDigit;
  }
  
  // Tìm chữ số nhỏ nhất trong một số nguyên
  public static int findMinDigit(int n) {
    int minDigit = Integer.MAX_VALUE;
    String numStr = Integer.toString(n);
    for (int i = 0; i < numStr.length(); i++) {
      char c = numStr.charAt(i);
      if (Character.isDigit(c)) {
        int digit = Character.getNumericValue(c);
        if (digit < minDigit) {
          minDigit = digit;
        }
      }
    }
    return minDigit;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int n = 456789;
    System.out.println("Chữ số lớn nhất trong " + n + " là: " + findMaxDigit(n));
    System.out.println("Chữ số nhỏ nhất trong " + n + " là: " + findMinDigit(n));
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *