Đếm số chữ số trong một số nguyên trong Java

học sinh học lập trình

Để đếm số chữ số trong một số nguyên trong Java, ta có thể làm như sau:

 1. Chuyển số nguyên sang chuỗi (string) bằng phương thức String.valueOf().
 2. Sử dụng phương thức length() để đếm số ký tự trong chuỗi (string).

Dưới đây là ví dụ về cách đếm số chữ số trong một số nguyên trong Java:

public class DemSoChuSo {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 12345;
    int count = 0;
    
    while (n != 0) {
      n /= 10;
      count++;
    }
    
    System.out.println("Số chữ số trong " + n + " là " + count);
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *