Sắp xếp các chữ số trong một số nguyên theo thứ tự tăng dần trong Java

Học lập trình

Để sắp xếp các chữ số trong một số nguyên theo thứ tự tăng dần trong Java, ta có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Chuyển số nguyên đó thành một mảng các chữ số.
 2. Sắp xếp mảng các chữ số theo thứ tự tăng dần.
 3. Chuyển mảng các chữ số thành một số nguyên.

Với các số nguyên có giá trị lớn, ta có thể sử dụng các thư viện định dạng số lớn như BigInteger để xử lý.

Dưới đây là đoạn code minh họa cho bài toán trên trong Java:

import java.util.Arrays;

public class SortDigits {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 5643789;
    
    // Chuyển số nguyên thành mảng các chữ số
    int[] digits = Integer.toString(number).chars().map(c -> c - '0').toArray();
    
    // Sắp xếp mảng các chữ số theo thứ tự tăng dần
    Arrays.sort(digits);
    
    // Chuyển mảng các chữ số thành một số nguyên
    int sortedNumber = Integer.parseInt(Arrays.toString(digits).replaceAll("\\[|\\]|,|\\s", ""));
    
    System.out.println("Số " + number + " sau khi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: " + sortedNumber);
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *