Sắp xếp tăng dần trong Pascal

3193
Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép nhập n số sắp xếp và in ra các số đã nhập theo thứ tự tăng dần.

Program sapXep;
Var M: array[1..10] of integer;
  i,j,n: byte;
  tam: integer;
Begin
  Write('Nhap so phan tu n:');Readln(n);
  For i:=1 to n do
  Begin Write('M[',i,']='); Readln(M[i]); End;
  For i:=1 to n-1 do
  For j:=i+1 to n do if M[j] <=M[i] then 
  Begin Tam:= M[i]; M[i]:=M[j]; M[j]:=tam; End;
  Write('Sau khi sap xep: ');
  For i:=1 to n do Write(M[i],';');
  Readln;
End.