Mảng dãy số Fibonacy trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình in dãy n số fibonacy.

Thuật toán:

– Sử dụng mảng M để chứa dãy n số fibonacy. Tạo lập hai phần tử đầu tiên là 1, 1.

– Cho i chạy từ 3 đến n. M [i] = M[i-1]+M[i-2].

– In n phần tử đầu tiên của mảng.

Code tham khảo:

Program Fibonacy;
uses crt;
var i,n: integer;
  m:array[1..100] of longint;
begin
   write('Nhap so phan tu can in:'); readln(n);
   m[1]:=1;
   m[2]:=1;
   for i:=3 to n do m[i]:=m[i-1]+m[i-2];
   for i:=1 to n do write(m[i],' ,');
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *