Tìm vị trí của số nhỏ nhất trong dãy số với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép nhập n số và cho biết số nhỏ nhất trong các số vừa nhập là số thứ mấy.

Thuật toán:

 • Dùng biến n để lưu lượng số cần nhập.
 • Dùng mảng để lưu các số vừa nhập.
 • Cho Min = M[1], j = 1 (Xem phần tử đầu tiên là bé nhất)
 • So sánh Min với n-1 số còn lại. Trong quá trình so sánh nếu Min > M[i] thì gán Min = M[i], j=i và tiếp tục so sánh .

Code tham khảo:

Program searchMin;
uses crt;
var n,i,nhonhat:integer;
  m: array[1..100] of real;
  min:real;
begin
   write('Nhap n: '); readln(n);
   for i:=1 to n do
   begin
     write('M[',i,']='); readln(m[i]);
   end;
   min:=m[1];
   nhonhat:=1;
   for i:=2 to n do if m[i] < min then
   begin
     min:=m[i]; nhonhat:=i;
   end;
   writeln('phan tu nho nhat la phan tu thu',nhonhat);
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *