Rút gọn phân số trong Python

Cô giáo dạy lập trình

Để rút gọn một phân số trong Python, bạn có thể sử dụng thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số, sau đó chia cả tử số và mẫu số cho ước chung lớn nhất đó. Dưới đây là một ví dụ về cách làm điều này trong Python:

def rut_gon_phan_so(tu_so, mau_so):
  def tim_uoc_chung_lon_nhat(a, b):
    while b:
      a, b = b, a % b
    return a

  ucln = tim_uoc_chung_lon_nhat(tu_so, mau_so)
  tu_so_rut_gon = tu_so // ucln
  mau_so_rut_gon = mau_so // ucln
  return tu_so_rut_gon, mau_so_rut_gon

# Sử dụng hàm rut_gon_phan_so để rút gọn phân số
tu_so = 12
mau_so = 30
tu_so_rut_gon, mau_so_rut_gon = rut_gon_phan_so(tu_so, mau_so)
print(f"Phân số sau khi rút gọn: {tu_so_rut_gon}/{mau_so_rut_gon}")

Trong ví dụ trên, phân số ban đầu là 12/30. Sau khi rút gọn, phân số trở thành 2/5 bằng cách chia tử số và mẫu số cho ước chung lớn nhất của chúng, tức là 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *