Liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương cho trước trong Python

Học sinh học lập trình vui vẻ

Để liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương cho trước trong Python, bạn có thể sử dụng vòng lặp và kiểm tra điều kiện. Dưới đây là một ví dụ:

def liet_ke_so_chinh_phuong(n):
  result = []
  for i in range(1, n + 1):
    if i**0.5 == int(i**0.5): # Kiểm tra số chính phương
      result.append(i)
  return result

n = 100 # Số nguyên dương cho trước
so_chinh_phuong = liet_ke_so_chinh_phuong(n)
print(so_chinh_phuong)

Trong ví dụ trên, chúng ta xây dựng một hàm liet_ke_so_chinh_phuong nhận một số nguyên dương n làm đối số. Hàm này sử dụng vòng lặp for để lặp qua tất cả các số từ 1 đến n. Mỗi số được kiểm tra xem có phải là số chính phương không bằng cách so sánh căn bậc hai của số đó với giá trị nguyên của căn bậc hai đó (i**0.5 == int(i**0.5)). Nếu điều kiện này đúng, số đó được thêm vào danh sách result. Cuối cùng, danh sách result được trả về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *