Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện công việc chọn ảnh bằng Quick Selection và ghép ảnh đã chọn vào một bức ảnh khác. Đây là kỹ năng cơ bản thường xuyên thực hiện trong PhotoShop.