Số có thừa số nguyên tố có nhiều nhân tử nhất với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Tìm các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng n mà sau khi làm phép phân tích ra thừa số nguyên tố có nhiều nhân tử nhất.

Ví dụ n=9 . Các số có nhiều nhân tử nhất sau khi làm phép phân tích là: 8 = 2.2.2

Program phanTichNguyenTo;
Var n, Max, so, i:byte;
Function PTNT(n:integer):byte;
Var i,p:byte;
Begin
  i:=2;
  p:=0;
  While n>1 do if (n mod i)=0 then 
    Begin p:=p+1; n:=n div i end else i:=i+1;
  PTNT:=p;
End;
Procedure PT(n:integer);
Var i:byte;
Begin
  i:=2;
  While n>1 do
  if (n mod i)=0 then
   Begin Write(i,'.'); n:=n div i end else i:=i+1;
End;

Begin
  Write('Nhap so n: ');Readln(n);
  Max:=0;
  For i:= 1 to n do if PTNT(i)>=Max then 
     Begin Max:=PTNT(i); So:=i End;
  Write('So ',So,' co nhieu uoc nhat,',so,' = ');
  PT(So);
  Readln
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *