Trong nội dung bài hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu với các bạn 10 hàm tính toán cơ bản trong Excel: ABS (number) POWER (number, power) MOD (number, divisor) ROUND (number, num_digits) INT (number) EVEN (number) ODD (number) GCD (number1, number2, …) SQRT(number) FACT(number) Và 4 hàm tính toán, xử lý với dãy số là Sum, Sumif, Product và Average. Đây là các hàm cơ bản thường xuyên được sử dụng trong Microsoft Excel.