Tìm số lớn thứ nhì trong dãy số với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Tìm số lớn thứ nhì trong n số được nhập từ bàn phím.

Ví dụ: Nhập các số 10; 10; 9; 9; 8 thì được số lớn nhì là 9.

Thuật toán:

– Nhập 2 số, Xác định giá trị cho hai biến Max, Nhi.

– Lần lượt nhâp các số. Với mỗi số được nhập xét:

          – Nếu So > Max thì gán Nhi = Max, Max = So.

          – Nếu Nhi < So < Max thì gán Nhi = So.

Program soLonNhi;
Var n,i,so, nhi,max,tam:integer;
Procedure swap(var x,y:real);
var tam:real;
begin
tam:=x;
x:=y;
y:=tam;
end;
Begin
  Write('Nhap n: ');Readln(n);
  Write('nhap so:');Readln(max);
  Write('nhap so: ');Readln(nhi);
  if nhi > Max then swap(Max,nhi)
  For i:= 3 to n do
  Begin
     Write('Nhap so: ');Readln(so);
     if (so>nhi) and (so<max) then nhi:=so;
     if so>max then
     Begin
      nhi:=max;
      Max:=so;
     End;
  End;
  Write('So thu nhi la: ',nhi);
  Readln
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *